Japan-Places.com தோராயமாக பட்டியலிட்டுள்ளது 38507 ஆடை கடைகள் இல் ஜப்பான். சிறந்த மதிப்பிடப்பட்ட சில ஆடை கடைகள் இல் ஜப்பான் உள்ளன- யூனிக்லோ ஷின்சாய்பாஷி, காப்பிஸ் கிச்சிஜோஜி, லஃபோரெட் ஹராஜுகு, லஃபோரெட் ஹராஜுகு, ஜியு ஷின்சாய்பாஷி ஸ்டோர், UNIQLO, UNIQLO, BICQLO (Bic Camera & Uniqlo), UNIQLO OSAKA & GU Ginza கடை.

இடத்தின் பெயர்
வகை
முகவரி
ஆடை கடை
ஆடை கடை
1 சோம்-2-17 ஷின்சாய்பாஷிசுஜி, சுவோ வார்டு, ஒசாகா, 542-0085, ஜப்பான்
ஆடை கடை
காப்பிஸ் கிச்சிஜோஜி, பில்டிங் பி, 1 எஃப், 1 சோம் -11-5 கிச்சிஜோஜி ஹான்ச்சோ, முசாஷினோ, டோக்கியோ 180-0004, ஜப்பான்
ஆடை கடை
1 சோம்-11-6 ஜிங்குமே, ஷிபுயா நகரம், டோக்கியோ 150-0001, ஜப்பான்
ஆடை கடை
1 சோம்-11-6 ஜிங்குமே, ஷிபுயா நகரம், டோக்கியோ 150-0001, ஜப்பான்
ஆடை கடை
2 சோம்-1-17 ஷின்சாய்பாஷிசுஜி, சுவோ வார்டு, ஒசாகா, 542-0085, ஜப்பான்
ஆடை கடை
2 சோம்-278 சென்ஷு, நாகோகா, நிகாடா 940-2093, ஜப்பான்
ஆடை கடை
ஜப்பான், 〒940-2093 நைகட்டா, நாகோகா, சென்ஷு, 2 சோம் -278 ரிவர்சைடு சென்ஷு 2 எஃப்
ஆடை கடை
3 சோம்-29-1 ஷின்ஜுகு, ஷின்ஜுகு சிட்டி, டோக்கியோ 160-0022, ஜப்பான்
ஆடை கடை
1-32 சாயாமாச்சி, கிடா வார்டு, ஒசாகா, 530-0013, ஜப்பான்
ஆடை கடை
5 Chome-7-7 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, ஜப்பான்

ஒத்த வகைகள்